•  
  •  
 

Volume 21, Issue 1 (2013)

Research Articles

PDF

EXPERIMENTAL STUDY OF THE REVERSE CONVERSION OF WAVE SPECTRA
Beng Chun Lee, Yang-Ming Fan, Xiangbo Feng, and Chia Chuen Kao

PDF

DECADAL VARIATION IN EGG ABUNDANCE OF A MESOPELAGIC FISH, MAUROLICUS JAPONICUS, IN THE JAPAN SEA DURING 1981-2005
Tadanori Fujino, Tsuneo Goto, Tsuyoshi Shimura, Hiroki Yasuma, Yongjun Tian, Hideaki Kidokoro, Shinya Masuda, and Kazushi Miyashita

PDF

RAINFALL PREDICTION USING INNOVATIVE GREY MODEL WITH THE DYNAMIC INDEX
Yong-Huang Lin, Chih-Chiang Chiu, Yong-Jun Lin Lin, and Pin-Chan Lee

PDF

A HIGH FIGURE-OF-MERIT LOW PHASE NOISE 15-GHz CMOS VCO
Yao-Chian Lin, Mei-Ling Yeh, and Chung-Cheng Chang