•  
  •  
 

Volume 25, Issue 6 (2017)

Research Articles

PDF

EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF SUSPENDED SEDIMENT CONCENTRATION CHANGED BY SOLITARY WAVE
Jae-Nam Cho, Chang-Geun Song, Kyu-Nam Hwang, and Seung-Oh Lee

PDF

DETERMINATION OF VERTICAL DATUM LEVEL FOR TIDAL BENCH MARK USING GNSS BUOY OBSERVATIONS
Jae Young Roh, Kyung Wan Yoo, Yong Cheol Suh, Moon Seung Shin, and Dong Ha Lee

PDF

SIMULATION AND MOTION ANALYSIS OF DEEPWATER MANIFOLD LIFTING
Zhiwei Chen, Tingdi Zhao, Jian Jiao, and Dongfeng Mao

PDF

REAL-TIME METHOD FOR CALCULATING RETARDATION FUNCTIONS
Li-hao Yuan, Yue-sheng Ma, Ying-fei Zan, and Zhao-hui Wu

PDF

SURVEY OF TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES
Wen-Yang Gan, Da-Qi Zhu, Wei-Li Xu, and Bing Sun

PDF

MODELING OF DYNAMIC BEHAVIOR FOR PORT STRUCTURES USING THE PERFORMANCE-BASED SEISMIC DESIGN
Cheng-Yu Ku, Jing-Jong Jang, Jui-Ying Lai, and Ming-Jr Hsieh

PDF

COST OF SALVAGE?€“ A COMPARATIVE FORM APPROACH
Chung-Sheng Chiu, Chung-Ping Liu, Ki-Yin Chang, Wen-Jui Tseng, and Yung-Wei Chen

PDF

A TIME-DOMAIN NUMERICAL TOOL FOR A WAVE ENERGY ATTENUATOR WITH THE SPH METHOD
Da-Wei Chen, Shuichi Nagata, Shiaw-Yih Tzang, Yasutaka Imai, Chih-Min Hsieh, and Jiahn-Horng Chen

PDF

A NUMERICAL MODEL FOR PIPELINE ABANDONMENT IN DEEP WATER
Duanfeng Han, Kuo Huang, Yingfei Zan, and Zhaohui Wu

PDF

EXPERIMENTAL STUDY OF DYNAMIC STABILITY OF UNDERWATER VEHICLE-MANIPULATOR SYSTEM USING ZERO MOMENT POINT
Jin-Il Kang, Hyeung-Sik Choi, Mai The Vu, Nguyen Ngoc Duc, Dae-Hyeong Ji, and Joon-Young Kim

PDF

CYCLIC SHEAR BEHAVIOR CHARACTERISTICS OF MARINE SILTY SAND
Su Won Son, Min Jae Ko, and Jin Man Kim

PDF

RESEARCH ON INTEGRATION AND SHARING SOLUTIONS FOR BIG STRUCTURED DATA FOR THE MARINE ENVIRONMENT
Wei Wang, Wenfang Cheng, Jing Chen, Ya-Nan Yu, and Jianxun Zhang