•  
  •  
 

Volume 12, Issue 5 (2004)

Research Articles

PDF

Physical Properties of Thermal Plumes from a Nuclear Power Plant in the Southernmost Taiwan
Sen Jan, Chen-Tung Arthur Chen, Yueh-Yuan Tu, and Hsien-Shiow Tsai

PDF

Upwelling and Degree of Nutrient Consumption in Nanwan Bay, Southern Taiwan
Chen-Tung Arthur Chen, Bing-Jye Wang, and Li-Yu Hsing

PDF

Hydrographical Studies of Waters Adjacent to Nuclear Power Plants I and II in Northern Taiwan
Tien-Hsi Fang, Jing-Fang Chen, Yueh-Yuan Tu, Jiang-Shiou Hwang, and Wen-Tseng Lo

PDF

Seasonal and Spatial Distribution of Phytoplankton in the Waters off Nuclear Power Plants, North of Taiwan
Wen-Tseng Lo, Jiuan-Jiuan Hwang, Pei-Kai Hsu, Hung-Yen Hsieh, Yueh-Yuan Tu, Tien-Hsi Fang, and Jiang-Shiou Hwang

PDF

Taxonomic Composition and Seasonal Distribution of Copepod Assemblages from Waters Adjacent to Nuclear Power Plant I and II in Northern Taiwan
Jiang-Shiou Hwang, Yueh-Yuan Tu, Li-Chun Tseng, Lee-Shing Fang, Sami Souissi, Tien-Hsi Fang, Wen-Tseng Lo, Wen-Hung Twan, Shih-Hui Hsiao, Cheng-Han Wu, Shao-Hung Peng, Tsui-Ping Wei, and Qing-Chao Chen

PDF

Nearshore Macrobenthic Communities off Two Nuclear Power Plants in Northern Taiwan
I-Jiunn Cheng, Pou-Chung Ko, Shin-I Hu, Chien-Peng Hu, and Trip-Ping Wei

PDF

Marine Environmental Radioactivity Near Nuclear Power Plants in Northern Taiwan
Chih-An Huh, Chih-Chieh Su, Yueh-Yuan Tu, Kwang-Tsao Shao, Ching-Yi Chen, and I-Jiunn Cheng

PDF

A Trophic Model for Kuosheng Bay in Northern Taiwan
Hsing-Juh Lin, Kwang-Tsao Shao, Jiang-Shiou Hwang, Wen-Tseng Lo, I-Jiunn Cheng, and Lih-Huwa Lee