Most Recent Additions*

PDF

Fretting Corrosion Wear of Titanium-Based Alloy (Ti-6Al-4V) in 0.9 wt.% NaCl Solution
Chen-En Lu, Wen-Ken Li, Hung-Hua Sheu, Jeou-long Lee, and Hung-Bin Lee

PDF

Exploring Market Segmentation for Autonomous Ferries
Ashari Fitra Rachmannullah, Taih Cherng Lirn, and Kuo Chung Shang

PDF

Microbial community and genome structure in coastal seawater from a commercial port and nearby offshore island in northern Taiwan
Chi-Yu Shih, Ching-Hsiang Chin, Shiow-Yi Chen, Chun-Ru Hsu, Lee-Kuo Kan, and Wen-Shyong Tzou

PDF

Research on the collision risk of ships off Keelung based on AIS data
Shih-Tzung Chen, Ming-Feng Yang, Sheng-Long Kao, Mengru Tu, Jun-Yuan Kuo, Yen-Ting Chao, and Huang-Kai Hsu

PDF

Impact of Multiple Water Temperature Structures on the Behavioral Pattern of Chum Salmon (Oncorhynchus keta) on the Coast of the Shiretoko Peninsula
Xinyi Li, Hiroshi Yamaguchi, Hokuto Shirakawa, Kenji Minami, Nobuhiko Sato, Yanhui Zhu, Yasuyuki Miyakoshi, and Kazushi Miyashita

PDF

An MRF Model-based Study on the Effect of Fishes upon the Characteristics of Flow Field of an Aquaculture Tank
Xian-ying Shi, Zheng-zheng Huang, Meng Li, Yinxin Zhou, Xiao-zhong REN, Hang-fei LIU, and Shu-peng Du

*Updated as of 05/28/24.