Most Recent Additions*

PDF

Economic Conditions for New Entrants in Coastal Fishing in Miyazaki Prefecture, Japan
Takahiro Sajiki, Yu-Heng Lu, Norie Nishiguchi, Sonomi Akamine, and Masaharu Nishiguchi

PDF

Raw garlic (Allium sativum) improves nonspecific immune responses and resistance against Vibrio alginolyticus infection in grouper (Epinephelus coioides)
Huai-Ting Huang, Po-Tsang Lee, Zhen-Hao Liao, Cheng-Ting Huang, Hsiang-Yin Chen, Zhi-Gu Huang, Fan-Hua Nan, and Yu-Sheng Wu

PDF

Simulation of a Ship and Tension Leg Platform Wind Turbine Collision
Jiamin Guo, Yu Zhao, Weigang Chen, and Guangeng Zhou

*Updated as of 01/22/22.